top of page

ציון יום הזכרון לשואה בבתי החינוך לנוער: לימוד וטקס בהובלת החניכים


אנחנו רואים בציון יום הזכרון לשואה בבתי החינוך שלנו אירוע חינוכי חשוב ומשמעותי. החניכים שלנו לומדים על החיים שהיו. הם לומדים על אומץ, נדיבות וגבורה בתוך הקושי והאימה. הם לומדים על המרד, והתשוקה לחיים. זוכרים יחד ובונים טקס שמצטרף לרצף של הסיפור של העם היהודי.

 Kommentare


bottom of page