top of page

תנאי השימוש באתר האינטרנט של תיקון - מרכז למפגש, חינוך ושינוי חברתי (ע"ר)

כללי:
ברוכים הבאים לאתר האינטרנט של תיקון - מרכז למפגש, חינוך ושינוי חברתי (ע"ר) בהיכנסך לאתר "תיקון - מרכז למפגש, חינוך ושינוי חברתי (ע"ר)" (להלן: "האתר"), וטרם ביצוע פעולה כלשהי באתר ו/או שימוש בשירות או במידע מכל סוג שהוא המוצע באתר, הינך מתבקש/ת לקרוא, בעיון רב, את תנאי השימוש כמפורט להלן, לרבות תכני האתר, השירותים ואפשרויות השימוש המצויים והמוצעים באמצעותו (להלן: "תנאי השימוש").
השימוש באתר מהווה הסכמה לתנאי השימוש המפורטים להן. אם אינך מסכים/מה לתנאים אלה, עליך להימנע משימוש בפעילות האינטרנטית נשוא התנאים.
1.2 תנאי השימוש מסדירים את מערכת היחסים שבין תיקון - מרכז למפגש, חינוך ושינוי חברתי (ע"ר), בעלת האתר (להלן: "העמותה"), לבין כל אדם ו/או גוף שייכנס לאתר ו/או שיבצע שימוש באתר ו/או במידע ו/או בשירותים המצויים ו/או המוצעים במסגרתו, מכל מין וסוג שהם, בין שהם קיימים באתר ובין שניתן להשיגם באמצעות האתר (להלן גם: "המשתמש").
1.3 העמותה תהיה רשאית לשנות, מעת לעת, את תנאי השימוש, לרבות ומבלי לגרוע, אופן הפעלת השירותים המוצעים באתר המכרזים, מועדיהם וכיוצ"ב, וזאת עפ"י הוראות כל דין, ו/או עפ"י שיקול דעתה הבלעדי.
הנך אחראי / ת להתעדכן, בכל עת, בכל שינוי ו/או התאמה אותו תבצע העמותה בתנאי השימוש, ואת/ה מוותר/ת בזאת באופן בלתי חוזר על כל טענה, וכן תהיי / תהיה מנוע/ה  ומושתק/ת מלהעלות כל תביעה ו/או דרישה בקשר לאמור. שינוי ו/או התאמה כאמור ייכנסו לתוקפם ממועד פרסומם באתר.
1.4 מבלי לגרוע מהאמור, תהיה העמותה רשאית להפסיק את הפעילות המתבצעת באתר, כולה או חלקה, באופן זמני ו/או קבוע, בכל עת, וזאת לצורך ביצוע עדכונים ו/או שדרוגים ו/או תיקונים ו/או התאמות ו/או כתוצאה מהפרעות, זמינות ותקינות של האתר ו/או משיבושים או כשלים ברשת האינטרנט או ברשת הטלפונים, מכל מין וסוג שהן, והמשתמש מוותר בזאת באופן בלתי חוזר על כל טענה, וכן יהיה מנוע ומושתק מלהעלות כל תביעה ו/או דרישה בקשר לאמור.
1.5 למען הסר ספק מובהר בזאת, כי בכל סתירה ו/או אי התאמה, מכל מין וסוג שהן, בין תנאי השימוש לבין התכנים המפורטים באתר , יגברו ההוראות המפורטות בתנאי השימוש.
2. מהו אתר תיקון - מרכז למפגש, חינוך ושינוי חברתי (ע"ר)?
אתר תיקון - מרכז למפגש, חינוך ושינוי חברתי (ע"ר) מעמיד לרשותך מידע רב בתחומים שונים. מידע זה כולל:
מידע כללי על אודות העמותה, מידע על התכניות השונות, דרכי יצירת קשר, חדשות העמותה, דרכי תרומה, אירועים, תצלומים, סרטוני וידיאו ועוד.
3. מידע ותמונות באתר:
המידע המוצג באתר זה הינו לצרכי נוחות בלבד.
העמותה רשאית לשנות או להחליף מעת לעת וכראות עיניה את המידע, התכנים והתמונות באתר. העמותה אינה מתחייבת  כי מידע שמצאת באתר במועד מסוים יוסיף להתפרסם בו גם בעתיד.

4. פרטיות:
4.1 העמותה מכבדת את פרטיותם של המשתמשים הנכנסים לאתר ו/או המשתמשים בשירותים השונים המוצעים במסגרתו. מטרת התנאים המפורטים במדיניות פרטיות זו, המהווים חלק בלתי נפרד מתנאי השימוש, הנה לסקור, בין היתר, את האופן שבו משתמשת העמותה במידע שנמסר לה ע"י המשתמשים באתר ו/או נאסף על ידה בעת השימוש באתר, וכן את האופן שבו מבצע המשתמש, שימוש במידע המצוי באתר ו/או אליו נחשף המשתמש באמצעותו.
4.2 בעת השימוש באתר ישנה אפשרות שייאסף מידע אודות הדפים שהוצגו בפניך, התכנים שעניינו אותך, כמה זמן שהית באתר ואילו פעולות ביצעת בו. המידע אינו מזהה אותך אישית לכן המידע שנאסף הוא בעל אופי סטטיסטי כללי בלבד.
4.3 העמותה רשאית לשמור את המידע ולהשתמש בו לצרכיה על פי מגבלות תנאי שימוש אלה והוראות כל דין.
4.4 העמותה רשאית להשתמש במידע שייאגר אודות השימוש באתר לצורך הפקה וניתוח מידע סטטיסטי. העמותה רשאית למסור נתונים סטטיסטיים כאלה לצד שלישי, כל עוד אין הנתונים מתייחסים אליך אישית או מזהים אותך באופן אישי.
4.5 אתר האינטרנט של העמותה אוסף מידע אודות המשתמש/ת באמצעות טפסי פניה הממוקמים בכל דפי אתר האינטרנט, ככל שתבחר/י להזין פרטיו/ה לטפסים אלו. המידע עשוי להישמר במערכת ניהול הלקוחות של העמותה ומשמש אותה בלבד לצורכי טיפול בפנייה או יצירת קשר עם המתעניינים ולצורך שיפור השירות המוענק על ידי העמותה.
4.6 העמותה מעוניינת לשלוח אליך מדי פעם בדואר אלקטרוני ו/או מסרונים ו/או תוכנות מסרים ומערכת חיוג אוטומטית ,מידע בדבר שירותיה וכן מידע שיווקי ופרסומי הקשור אליה או לשירותיה. מידע כזה ישוגר אליך רק אם נתת הסכמה מפורשת לכך, ובכל עת תוכל/י לבטל את הסכמתך ולחדול מקבלתו.
לתשומת לבך: עם הרשמתך לאתר תהא העמותה רשאית להשתמש בפרטיך כדי לפנות אליך ולשגר לך פרסומים על פעילות העמותה ו/או פרוייקטי גיוס המונים או קמפיינים לגיוס תרומות מסוגים אחרים הקשורים עם פעילות האתר. פניה כאמור יכול שתעשה גם באמצעות דיוור ישיר, הודעות דואר אלקטרוני, מסרונים, תוכנות מסרים ומערכות חיוג אוטומטיות, בכפוף להוראות כל דין.  
בהרשמתכם לאתר, הנכם נותנים לעמותה את הסכמתכם המפורשת לשימוש בפרטיכם לצורך פניות מסוג זה.
בכל עת תוכל/י לחדול מלקבל דיוור ישיר ו/או דברי פרסומת באמצעות הודעות דואר אלקטרוני, מסרונים או מערכות חיוג אוטומטיות.
לשם כך עליך לפנות בדוא"ל אל: contact@tikkun.org.il או בטלפון:  04-6443665
במקרים המנויים להלן רשאית העמותה להעביר את המידע אודותייך לצדדים שלישיים, והנך נותן/נת בזאת הסכמתך המפורשת לכך:
לערכאות שיפוטיות, רשויות הוצאה לפועל, רשות לאיסור הלבנת הון וטרור, למשטרה ולכל גוף ו/או רשות מוסמכים אחרים, בהתאם להוראות הדין.
אם תתקבל בידי העמותה הוראה על פי כל דין ו/או צו שיפוטי המורה לה למסור את המידע לצד שלישי;
בכל מחלוקת, טענה, תביעה, דרישה או הליכים משפטיים, אם יהיו, בינך לבין העמותה;
בכל מקרה שהעמותה תסבור, כי מסירת המידע נחוצה כדי למנוע נזק חמור לגופך או לרכושך או לגופו/ה או לרכושו של צד שלישי;

להסרת ספק מובהר בזאת, כי אין בהוראות פרק זה כדי לגרוע ו/או למצות מזכויות הצדדים.

4.7 העמותה מיישמת באתריה מערכות ונהלים עדכניים לאבטחת מידע. בעוד שמערכות ונהלים אלה מצמצמים את הסיכונים לחדירה בלתי-מורשית, אין הם מעניקים בטחון מוחלט. לכן, העמותה לא מתחייבת ששירותיה יהיו חסינים באופן מוחלט מפני גישה בלתי-מורשית למידע המאוחסן בהם. לא תהא לך כל טענה ו/או תלונה במקרה של חדירה למערכות המחשב כאמור.
הנך מתחייב/ת כי לא תבצע/י כל פעולה המיועדת לחדור שלא כדין למחשבי העמותה, לסרוק אחר נתיבי גישה או פרצות במערכות מחשב אלה, לפצח את מערכות האבטחה או ההצפנה המגנות על האתר והמידע שבו או לסייע בפעולות כאמור לעיל. חדירה למערכות המחשב של האתר או של העמותה מהווה עבירה פלילית לפי החוק החל בישראל.


5. שימוש ב"עוגיות"Cookies) )
5.1 באתר נעשה שימוש בקובצי cookie שנועדו ליידע את העמותה על התנועה באתר, כדי לבצע אופטימיזציה של דפים באתר וכדי להציג, מפעם לפעם, מודעות על סמך הביקורים הקודמים של הגולשים באתר.
6. קניין רוחני:
6.1 כל זכויות הקניין הרוחני, לרבות זכויות יוצרים, זכויות ההפצה, סודות מסחריים וכל קניין רוחני אחר, בין היתר, בקשר עם התכנים, המידע והשירותים המצויים באתר, הינן בבעלות העמותה בלבד, או במקרה בו הוצגו באתר ו/או באמצעות האתר ע"י צדדים שלישיים, קניינם של צדדים שלישיים אלה בלבד, ולך לא תהיה בהם זכות כלשהי (להלן: "הרכיבים המוגנים").
6.2 אין להעתיק, להפיץ, להכניס שינויים, לשדר, להציג בפומבי, לשכפל, לפרסם, להנפיק רישיון, ליצור עבודות נגזרות מהמידע והנתונים המפורסמים באתר ו/או למסור לצד שלישי כל חלק מהנ"ל, בלא קבלת הסכמתה המפורשת של העמותה בכתב ומראש. שמה של העמותה, שם המתחם של האתר וסימנים קנייניים (בין אם רשומים ובין אם לאו) של העמותה, הינם קניינה הבלעדי של העמותה ו/או מי מטעמה ואין לעשות בהם שימוש בלא הסכמתה, בכתב ומראש.
6.3 הנך מתחייב/ת לא להסיר, להסתיר, לנטרל ו/או לשנות כל הודעה שהיא ו/או סימנים הקשורים לזכויות הקניין הרוחני ו/או לזכויות ולבלעדיות העמותה , בין אם הודעות ו/או סימנים אלה מוצמדים, נכללים ו/או נקשרים בכל צורה שהיא בהם.
6.4 זכויות הקניין הרוחני של העמותה חלות בין השאר על עיצובו הגרפי של האתר, בסיסי הנתונים בו, קוד המחשב של האתר, תוכן בדפי האתר וכל פרט אחר הקשור בהפעלתו. אין להעתיק, לשכפל, להפיץ, למכור, לשווק ולתרגם מידע כלשהו מן האתר, וכן אין להשתמש בנתונים כלשהם המתפרסמים באתר לצורך הצגתם באתר אינטרנט או בשירות אחר כלשהו, בלא קבלת רשותה המפורשת של העמותה בכתב ומראש, ובכפוף לתנאי אותה הרשאה (אם תינתן). בכלל זה נאסר לאסוף נתונים מן האתר באמצעים טכניים כלשהם, או להפיץ נתונים כאלה ברבים.
6.5 אין להציג את האתר בעיצוב או בממשק גרפי שונים מאלה שעיצבה העמותה, או במסגרת אייפריים, אלא בכפוף לקבלת הסכמת העמותה בכתב ומראש.
6.6 השם תיקון - מרכז למפגש, חינוך ושינוי חברתי (ע"ר), סימני המסחר של העמותה וכן ה-domain name של האתר http://tikkun.org.il/ (בין אם נרשמו ובין אם לאו) - הם כולם רכושו של תיקון - מרכז למפגש, חינוך ושינוי חברתי (ע"ר)  בלבד. אין לעשות בהם כל שימוש בלא קבלת הסכמתה בכתב ומראש.
7. הגבלת שימוש מסחרי באתר:
אין לעשות כל שימוש מסחרי באתר או בנתונים המפורסמים בו.
8. שינויים באתר:
העמותה תוכל לשנות מעת לעת את מבנה האתר, מראהו, היקפם וזמינותם של השירותים המוצעים בו, הקישורים שימצאו בו וכל היבט אחר הכרוך באתר ותפעולו - והכל בלא צורך להודיע על כך מראש. שינויים כאלה יבוצעו, בין השאר, כתוצאה מפעילות העמותה ובהתחשב באופי הדינאמי והחידושים של האינטרנט. מטבעם, שינויים מסוג זה עלולים להיות כרוכים בתקלות, או לעורר בתחילה אי-נוחות וכיו"ב. לא תהיה לך כל טענה, תביעה או דרישה כלפי תיקון - מרכז למפגש, חינוך ושינוי חברתי (ע"ר), בגין ביצוע שינויים כאמור, או תקלות שיתרחשו אגב ביצועם.
9. אחריות מוגבלת:
9.1 העמותה תספק לך את השירותים כמתואר בתנאי השימוש. בכל מקרה בו לא תצליח העמותה לספק לך את השירותים שבאתר, מכל סיבה שהיא, לרבות בשל מעשה ו/או מחדל של העמותה, או במקרה בו ביקשה העמותה לשנות ו/או לבטל את השירותים בהתאם להוראות סעיף 1.4 לעיל, באופן בו ייבצר ממנה לספק לך את השירותים כמתחייב ממנה עפ"י תנאי השימוש, לא תהיה / תהיי זכאי/ת לכל פיצוי ו/או שיפוי מכל מין וסוג שהוא בגין האמור, ואתה/ את מוותר/ת בזאת באופן מלא ובלתי חוזר וכן תהיה /תהיי מנוע/ה ומושתק/ת מלהעלות כל טענה ו/או תביעה, מכל מין וסוג שהן בקשר לכך.
9.2 מבלי לגרוע מזכויות העמותה עפ"י סעיף 4.1 לעיל, העמותה ו/או מי מטעמה, לא יישאו בכל אחריות שהיא לנזק ו/או אובדן, ישיר או עקיף, לרבות פיצויים בגין הפסד עבודה ועסקים, הפסד רווחים, פגיעה במוניטין, וכן בגין כל הפסד ו/או נזק כספי אחר, הנובעים ו/או הקשורים בין היתר ליכולתו/ה של המשתמש/ת להפיק תועלת מהשימוש באתר ובהתאמת השירותים לצרכי המשתמש;  נסיבות שאינן בשליטת העמותה או שהעמותה לא יכלה לצפות; שימוש או הסתמכות על מידע ותכנים המתפרסמים באתר, לרבות ע"י צדדים שלישיים; כל מעשה ו/או מחדל המתבצע במידע או בפרטים שמסר המשתמש לצדדים שלישיים; הפרעות זמינות ותקינות של אתר המכרזים ו/או של השירותים הנובעים משיבושים או מכשלים ברשת האינטרנט או ברשת הטלוויזיה ו/או עומסים בתעבורת דוא"ל; נזק או אובדן אשר נגרם כתוצאה משגגה, טעות, אי דיוק וכיוצ"ב, שתוכן המידע אותו מסר/ה המשתמש/ת באתר המכרזים; מבלי לגרוע מהאמור לעיל, כל נזק או אובדן אותו לא יכלה העמותה  לצפות ו/או למנוע באמצעים סבירים.
9.3 ידוע לך, כי השירותים וכל הקשור בהם מסופקים ע"י העמותה במצבם כפי שהם ובכפוף לזמינותם As Is  ו-  (As Available ). הנך מצהיר/ה ומתחייב/ת בזאת, כי הנך אחראי/ת באופן בלעדי ומלא לכל שימוש שהנך עושה ובשירותים או במידע המצוי באתר, וכי ידוע לך כי העמותה אינה אחראית, בין במישרין ובין בעקיפין, לכל שימוש שהנך עושה בשירותים או במידע כאמור.

bottom of page